Algemene voorwaarden - Care@dvice BV

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP CARE@DVICE 
GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

1. Aanbieding en overeenkomst
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden gegeven aan Care@dvice B.V. en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan degenen die voor Care@dvice B.V. werkzaam zijn, en voorts op alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden.
1.2. Alle in artikel 1 bedoelde opdrachten en werkzaamheden worden uitsluitend aanvaard middels een ondertekende opdrachtspecificatie en uitgevoerd door Care@dvice B.V., met dien verstande dat Care@dvice B.V. die opdrachten en werkzaamheden onder haar verantwoordelijkheid kan laten uitvoeren door aan haar onderneming verbonden personen, welke personen daarvoor nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk zijn. 
1.3. Care@dvice B.V. kan na overleg met opdrachtgever derden voor bepaalde werkzaamheden inschakelen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Care@dvice B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden.

2. Prijs en betaling
2.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
2.2. Tenzij anders overeengekomen, zal Care@dvice B.V. de declaratie voor de door haar verrichte werkzaamheden berekenen aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de overeengekomen uurtarieven. Door Care@dvice B.V. ten behoeve van de opdrachtgever betaalde kosten, welke in het belang voor de uitvoering van de opdracht worden gemaakt, worden naast het honorarium in rekening gebracht.
2.3. De door cliënt aan Care@dvice B.V. verschuldigde bedragen worden in principe maandelijks en bij de afwikkeling van de opdracht aan cliënt gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt vijftien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.
2.4. Alle facturen zullen door cliënt worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal cliënt facturen ten aanzien van dienstverlening binnen vijftien dagen na factuurdatum betalen.
2.5. Indien cliënt de verschuldigde facturen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is cliënt, zonder dat daar enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
2.6. Indien cliënt met de betaling van hetgeen door hem verschuldigd is in verzuim is, heeft de Care@dvice B.V. , nadat cliënt hiervan op de hoogte is gesteld, het recht de werkzaamheden ten behoeve van cliënt op te schorten. Care@dvice B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die cliënt en/of derden lijden tengevolge van de opschorting als hierboven bedoeld.
2.7. Care@dvice B.V. heeft het recht de met cliënt overeengekomen vergoeding(en) zoals, maar niet beperkt tot, het uurtarief en de reiskosten bij het begin van elk nieuw kalenderjaar opnieuw vast te stellen met een in verhouding tot de ontwikkeling van het prijspeil redelijk percentage.

3. Aansprakeljkheid
3.1. Iedere aansprakelijkheid van Care@dvice B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar. 
3.2. Iedere aansprakelijkheid zal in geen geval meer bedragen dan € 500.000,--. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
a. redelijke kosten die cliënt zou moeten maken om de prestatie van Care@dvice B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van cliënt wordt ontbonden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden;
3.3. De hoogte van de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt verminderd met:
a. De factuurwaarde van de (resultaten van de) diensten die cliënt behoudt of heeft behouden;
b. De reeds aan cliënt verleende crediteringen ter zake van de overeenkomst.
3.4. De aansprakelijkheid van Care@dvice B.V. voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer dan € 1.250.000,--.
3.5. Aansprakelijkheid van Care@dvice B.V. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste belangen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan Care@dvice B.V. voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling door cliënt aan Care@dvie B.V. voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 3.1 en 3.3, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.
3.6. De in voorgaande leden van dit artikel 3 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Care@dvice B.V. of diens leidinggevenden.
3.7. De aansprakelijkheid van Care@dvice B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien cliënt Care@dvice B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Care@dvice B.V.  ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Care@dvice B.V. in staat is adequaat te reageren.
3.8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade zo spoedig mogelijk na hw*eet ontstaan daarvan schriftelijk bij Care@dvice B.V. meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Care@dvice B.V. vervalt door het enkele verloop van 24 maanden van de vordering.
3.9. Cliënt vrijwaart Care@dvice B.V. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Care@dvice B.V. geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
3.10. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Care@dvice B.V. zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

4. Uitvoering
4.1. Care@dvice B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen om de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Care@dvice B.V. worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Care@dvice B.V. uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

5. Toepasselijk recht en geschillen
5.1. De overeenkomsten tussen Care@dvice B.V. en cliënt vallen onder Nederlands recht. 
5.2. Geschillen welke tussen Care@dvice B.V. en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Care@dvice B.V. en cliënt gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu